Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR042 ASIAKASHANKINTA JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

opiskelija:  

  • osaa selittää suunnitelmallisuuden ja aktiivisuuden merkityksen vastuullisessa myyntityössä
  • osaa generoida ihanneasiakasprofiilia replikoivia liidejä monikanavaisesti
  • osaa toimia asiakaskohtaamisissa eettisesti ratkaisumyyntiajattelun mukaisesti
  • osaa suunnitella ja toteuttaa myyntiaktiviteetteja sekä johtaa myyntitiimiä

Sisältö  

Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen, B2B vs B2C myyntiprosessit, myyntitavoitteiden tulos- ja suoritusmittareiden määrittäminen ja seuranta, asiakaskohtaamisten johtaminen ratkaisumyyntiajattelun mukaisesti.

Edeltävät opinnot  

Asiakassuhteet ja markkinointi 5 op

Suoritustapa ja arviointi  

Luennot, oppimistehtävät, tentti

Opiskelumateriaali  

Kurssilla annettava materiaali.

  • No labels