Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04MAR040 Asiakassuhteen johtaminen 15 op

Osaamistavoitteet  

opiskelija

  • osaa selittää asiakkuudenhallinnan ja johtamisen merkityksen yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa käytännössä asiakassuhteen johtamiseen liittyviä tehtäviä
  • osaa analysoida suunnitelmallisuuden ja aktiivisuuden merkitystä vastuullisessa myyntityössä
  • hallitsee asiakashankinnan ja asiakkaan kohtaamisen periaatteet


  • No labels