Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR041 ASIAKASSUHTEEN JOHTAMISPROSESSI 10 OP

Osaamistavoitteet  

opiskelija

  • osaa selittää asiakkuudenhallinnan ja johtamisen merkityksen yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa käytännössä asiakassuhteen johtamiseen liittyviä tehtäviä
  • osaa osallistua markkinoinnin edustajana asiakkuuksien hoitoon liittyvän tietojärjestelmän hankintaan ja käyttöön

Sisältö  

Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen peruskäsitteet ja prosessit. Asiakkuuspääoma ja asiakaskannattavuus. Asiakastietojärjestelmät.

  • No labels