Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII005 ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa toimia asiakaslähtöisesti
  • suunnitella toimintaa asiakkaiden tarpeiden pohjalta
  • osaa analysoida markkinoinnin sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä ja niiden merkitystä yrityksen menestymiselle osaa ottaa huomioon kuluttajakäyttäytymiseen ja ostopäätösten tekoon vaikuttavien tekijöiden merkityksen markkinoinnissa
  • osaa käyttää markkinoinnin peruskäsitteitä
  • osaa kuvata markkinoinnin tehtävät yrityksessä
  • osaa soveltaa markkinointia asiakaslähtöisesti
  • osaa hyödyntää taitto-ohjelmaa viestintämateriaalin tuottamisessa.

Suoritustapa ja arviointi 

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja harjoitustöissä, yritysportfolio ja tentti. Arviointi 1 - 5. 

Opiskelumateriaali Lähiopetus:  

Bergström, S. & Leppänen, A. 2011. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Helsinki. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottavat materiaalit.

  • No labels