Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04LOG020 Hankintatoimi 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kynnysarvon ylittäviä julkisia hankintoja
  • osaa ottaa oikeudellisen riskinhallinnan huomioon liiketoiminnassa
  • osaa soveltaa tietoa oikeudellisesta riskinhallinnasta liikesuhteissa
  • osaa laatia sopimusehtoja (oikeudellisen riskinhallinnan huomioon ottaen)
  • osaa kuvata miten hankintatoimella luodaan ja ylläpidetään kilpailukykyä
  • osaa kehittää yrityksen hankintatoimea
  • osaa kuvata osto- ja myyntineuvotteluiden vaiheet ja onnistumisen merkityksen 
  • osaa viestiä neuvottelutilanteissa

 

  • No labels