Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH013 Hyvinvoiva organisaatio 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tarkastella työhyvinvoinnin ja yrityksen menestymisen ja tuottavuuden välistä yhteyttä
  • osaa kuvata keskeiset työhyvinvoinnin osa-alueet
  • osaa kuvata työhyvinvointia tukevat järjestelmät ja rakenteet organisaatiossa
  • osaa tarkastella vastuullisen johtamisen mahdollisuuksia ja merkitystä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä

Sisältö

Työkyky, työhyvinvointi ja työnhallinta. Yksilön, työyhteisön ja organisaation työhyvinvointia ja työturvallisuutta tukevat rakenteet, toimintatavat ja työympäristö, työhyvinvointi ja tuottavuus. 

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Käytännön sovellutukset ja caset, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 -5.

Oppimateriaali

Yhdessä sovittava materiaali

  • No labels