Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL033 JOHDON RAPORTOINTI 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia yritykselle ennakointi- ja tarkkailulaskelmia
  • osaa tuottaa erilaisia raportteja johdon päätöksenteon tueksi
  • osaa arvioida  yrityksen kriittisten menestystekijöiden merkitystä taloudelliselta kannalta
  • osaa jäsentää, analysoida ja ratkaista liiketaloudellisia ongelmia lineaarista optimointia hyväksikäyttäen.

Sisältö

Talousennusteiden laatiminen, johdon raportointi ja sen tehtävät, tasapainotettu mittaristo eli BSC, liiketaloudellisten ongelmien ratkaiseminen lineaarisella optimoinnilla ja ratkaisujen tulkinta, laskentajärjestelmät.

Edeltävä osaaminen

Katetuottolaskenta 5 op Kustannuslaksentamenetelmät 5 op

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät.
  2.  Etäopetus: oppimistehtävät. 3.Tentti, arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

 Neilimo, K & Uusi-Rauva, E. 2007. Johdon laskentatoimi. Edita. Jyrkkiö, E & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY.

  • No labels