Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG022 JULKISET HANKINNAT 5 OP

Osaamistavoitteet 

opiskelija

  • osaa kuvata julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
  • osaa kuvata hankintasäännösten sisällön sekä hankintaprosessin vaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
  • osaa toimia kansallisen kynnysarvon ylittävissä julkisissa hankinnoissa sekä kilpailutuksen toteuttajana että tarjouksen tekijänä.

Sisältö  

Julkisten hankintojen tärkeimmät pelisäännöt sekä hankintayksikön että kilpailutukseen osallistujan näkökulmasta.

Edeltävä osaaminen 

Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta

Toteutus ja arviointi 

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Tehtävien painoarvo arvosanasta 50 %

Oppimateriaali  

Opetuksen alkaessa ilmoitettava digitaalinen aineisto.

  • No labels