Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 

04TAL030 Kannattavuuden hallinta 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

-osaa hyödyntää katetuottolaskentaa markkinointi- ja palveluyrityksissä
- ymmärtää hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet sekä kustannuslaskennan vaiheet
- osaa rakentaa laskentamalleja valmistustoimintaa harjoittavalle yritykselle
- osaa laatia erilaisia hinnoittelu-, ennakointi- ja tarkkailulaskelmia 
- osaa tuottaa erilaisia raportteja johdon päätöksenteon tueksi
- ymmärtää yrityksen kriittisten menestystekijöiden merkityksen taloudelliselta kannalta
- osaa jäsentää, analysoida ja ratkaista liiketaloudellisia ongelmia lineaarista optimointia hyväksikäyttäen.

 

 

  • No labels