Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII007 KANSANTALOUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää kansantalouden toiminnan peruslainalaisuudet
  • osaa käyttää kuluttaja- ja tuottajateorian peruskäsitteitä
  • osaa kuvata  markkinamekanismin toiminta-ajatuksen
  • osaa selittää  työttömyyden ja inflaation syyt ja seuraukset
  • osaa selittää  suhdannevaihtelun taustan ja seuraukset

Sisältö

Mikro- ja makrotalousteorian peruskäsitteet, hyödykemarkkinoiden perusmallit, työvoimamarkkinat, inflaatio, kiertokulkuajattelu, suomalainen suhdannevaihtelu, talouspolitiikan perusajatus.

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus, oppimistehtävät, lopputentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Pekkarinen, J & Sutela, P. - kirjallisuus soveltuvin osin.

  • No labels