Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KVALITATIIVISET TUTKIMUSOPINNOT 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvata kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla olevan ajattelun malleja
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja perustella kvalitatiivisten menetelmien valintaa
  • osaa arvioida kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia tutkimustavan omista lähtökohdista käsin
  • osaa lukea tutkimustekstejä ja tarkastella niiden rakennetta ja kieliasua
  • osaa laatia pienimuotoisen kvalitatiivisen tutkimuksen
  • osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja käyttää lähteitä kriittisesti
  • osaa työskennellä opinnäytetyöprosessin vaiheiden ja tavoitteiden mukaan
  • osaa kirjoittaa abstraktin

Sisältö  

Kvalitatiiviset tutkimusopinnot käsittää kaksi opintojaksoa: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (3 op) ja Tieteellinen kirjoittaminen (2 op). Opintojaksot kannattaa suorittaa saman kevään / syksyn aikana.

Kvalitatiivinen lähestymistapa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Kvalitatiiviseen tutkimusstrategiaan perustuvan tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimusaineiston tulkinta ja analysointi.

Tutkimustekstin rakenne ja kieliasu. Tiedon hankinta ja lähteiden kriittinen soveltaminen. Pienimuotoisen kvalitatiivisen tutkimuksen laatiminen. Perehtyminen opinnäytetyöprosessiin.

Abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävä osaaminen  

Tutkimusmenetelmät

Toteutus ja arviointi  

Luennot ja harjoitustyöt. Arviointi asteikolla T1 - K5. 

Oppimateriaali  

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali. Koskinen,I., Alasuutari P., Peltonen T., 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere:Vastapaino

  • No labels