Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KVANTITATIIVISET TUTKIMUSOPINNOT  5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa käyttää SPSS ohjelmistoa analyysivälineenä
 • osaa tehdä tilastollisia päätelmiä
 • osaa selittää tilastollisen riippuvuuden merkityksen
 • osaa valita ja käyttää sopivia menetelmiä
 • osaa lukea tutkimustekstejä ja tarkastella niiden rakennetta
 • osaa tuottaa kieliasun vaatimusten mukaista tekstiä
 • osaa laatia pienimuotoisen kvantitatiivisen tutkimusraportin
 • osaa hankkia tietoa ja käyttää lähteitä kriittisesti
 • osaa työskennellä opinnäytetyöprosessin vaiheiden ja tavoitteiden mukaan
 • osaa kirjoittaa abstraktin                    

Sisältö

Kvantitatiiviset tutkimusopinnot käsittää kaksi opintojaksoa: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (3 op) ja Tieteellinen kirjoittaminen (2 op). Opintojaksot kannattaa suorittaa saman kevään / syksyn aikana.

SPSS ohjelmisto analyysivälineenä. Havaintomatriisin luominen ja käsittely. Frekvenssijakaumat, tunnusluvut ja graafinen esittäminen. Tilastollisen riippuvuuden tutkiminen. Hypoteesien testaaminen. Monimuuttujamenetelmät.

Tutkimustekstin rakenne ja kieliasu. Tiedon hankinta ja lähteiden kriittinen soveltaminen. Pienimuotoisen kvalitatiivisen tutkimuksen laatiminen. Perehtyminen opinnäytetyöprosessiin.

Abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävät opinnot

Tutkimusprosessi

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, mahdolliset projektityöt ja raportointi. Arviointi asteikolla T1 - K5.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina ovat luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

 • No labels