Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH032 MUUTOKSEN- JA RISKIENHALLINTA 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa johtaa muutostilanteita
  • osaa soveltaa ja käyttää riskienhallinnan periaatteita ja menetelmiä
  • osaa käyttää muutoksen- ja riskienhallinnan työkaluja

Sisältö  

Muutosjohtamisen prosessi, muutoksenhallinnan työkalut, riskienhallinta, muutos- ja kriisiviestintä.

Edeltävä osaaminen

 

Toteutus ja arviointi  

Käytännön caset ja projektit, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 - 5. 

Oppimateriaali  

Yhdessä sovittava materiaali

  • No labels