Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04TAL040 Rahoitus ja sijoitustoiminta 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija
- perehtyy finanssimarkkinoiden toimintaan, rahoitusorganisaatioihin ja rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin
- tuntee pankki- ja sijoitustoiminnan normistoa
- osaa laatia sijoitussuunnitelman ja hallitsee tavallisimmat sijoitusinstrumentit sekä osaa arvioida sijoitusten tuottoa
- tunnistaa yrityksen rahoitusriskit ja oppii hallitsemaan niitä
- osaa laatia investointilaskelmia ja rahoitusennusteita
- oppii suunnittelemaan yrityksen rahoitusrakennetta
- perehtyy kassanhallintaan ja maksuliikenteen hoitamiseen

  • No labels