Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH042 STRATEGINEN JOHTAMINEN 10 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa perustella mission, vision ja strategian merkitystä organisaation toiminnan suunnittelussa
  • osaa analysoida yrityksen omaa toimintaa
  • osaa ennakoida ulkoista toimintaympäristöä
  • osaa laatia analyysien pohjalta yritykselle konkreettisen vuosisuunnitelman osasuunnitelmineen ja budjetteineen
  • osaa tarkastella esimiehen roolia strategian luomisessa ja jalkauttamisessa
  • osaa katsoa/tarkastella yritystä kokonaisuutena
  • osaa soveltaa strategisen johtamisen osaamista casetapauksissa

Sisältö

Strategisen johtamisen käsitteet. Strategiaprosessin vaiheet. Ulkoinen ja sisäinen analyysi. Tavoitteet ja strategiat. Toiminta- ja kehittämisohjelmat. Johtaminen ja esimiestyö osana strategiatyötä

Edeltävä osaaminen

Toteutus ja arviointi

Alkutehtävät, caset, resurssiluennot. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Yhdessä sovittava materiaali

 

  • No labels