Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII004 TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää talouselämässä tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä
  • osaa arvioida talousmatematiikan laskentamenetelmien käyttöarvoa erityisesti rahaan liittyvissä käytännön tilanteissa
  • osaa käyttää talousmatematiikan taulukkolaskentasovelluksia

Sisältö

Prosenttilaskennan soveltaminen verotusta, hinnoittelua ja rahan kotimaista ja ulkomaista arvoa käsittelevissä tehtävissä, indeksien merkitys talouselämää analysoitaessa, korko- ja koronkorkolaskenta selvitettäessä pääoman hintaa, tuottoa ja kannattavuutta, säännönmukaisesti toistuvien talletusten ja maksujen hallinta, rahoitusmuodot.

Laskelmien soveltaminen taulukkolaskentaohjelmalla

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja laskuharjoituksissa, yksilö- ja ryhmätehtävät, tentti. Arviointi asteikolla 1 – 5. Kurssista 1 op osuus on taulukkolaskentaa

Opiskelumateriaali

Saaranen, P., Kolttola, E., Pösö J. Uusin painos. Liike-elämän matematiikka. Edita Prima Oy, Helsinki Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels