Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TUT013 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa lukea tutkimustekstejä ja tarkastella niiden rakennetta
  • osaa tuottaa kieliasun vaatimusten mukaista tekstiä
  • osaa selostaa erilaisten tutkimusmenetelmien mukaiset raportointitavat
  • osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja käyttää lähteitä kriittisesti
  • osaa kehittää keskustelevaa ja kriittistä kirjoitustaitoaan
  • osaa kirjoittaa menetelmän mukaisen tutkimusraportin.

Sisältö

Tieteellisen tekstin vaatimukset, tiedonhaku ja lähdetekniikka, referoinnin periaatteet sekä kielen- ja tekstinhuolto, englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävä osaaminen

Asiantuntijaviestintä 

Tutkimusprosessi-opintojakso 

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät TAI Tilastollinen päätöksenteko ja SPSS -kurssi aloitettu / suoritettu aiemmin

Toteutus ja arviointi

Lähiopetus, raporttitehtävä Arviointi: T1 - K5

Oppimateriaali

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY. Viskari, S. 2009. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampere: Tampereen yliopistopaino. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai vanhempi painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

  • No labels