Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII009 TUTKIMUSMENETELMIEN PERUSTEET 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa selostaa tieteellisen tutkimuksen periaatteet, lähestymistavat ja tavallisimmat yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät
  • osaa kuvata tutkimustyön vaiheet
  • osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta
  • osaa arvioida tiedon luotettavuutta
  • osaa käyttää tavallisimpia tilastollisia analyysejä
  • osaa lukea tilastollisia tutkimusraportteja
  • osaa tehdä (pienimuotoisen) kvantitatiivisen lomakekyselyn analyyseineen

Sisältö  

Yleiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät. Tutkimusongelman ymmärtäminen ja eri menetelmien soveltuvuus tutkimustarpeisiin. Tiedon luotettavuus ja yleistettävyys. Tutkimussuunnitelman laatiminen ja pienimuotoisen tutkimuksen toteuttaminen.

Edeltävät opinnot  

Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit.

Suoritustapa ja arviointi  

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, tutkimuksen suorittaminen ja esittäminen ja/tai tentti. Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelumateriaali  

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina: Heikkilä Tarja. 2010, Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki

  • No labels