Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG031 YHTEISKUNTAVASTUU TOIMITUSKETJUSSA  5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kommunikoida yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta ja niiden periaatteista
  • osaa kuvata alaan liittyvät standardit ja sertifioinnit
  • osaa tarkastella ja selittää ympäristö- yhteiskuntavastuun taloudellisen merkityksen
  • osaa soveltaa CSR:n periaatteita kilpailukeinona koko toimitusketjun toiminnassa
  • osaa johtaa ja kehittää yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteutumista toimitusketjussa

Sisältö

CSR osana toimitusketjun hallintaa, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun strateginen ja taloudellinen merkitys, standardit ja sertifikaatit kilpailukeinona, kuljetusten ympäristökysymykset kuljetusmuodoittain, hankintojen vastuullisuus, varastojen ja terminaalien ympäristö- ja energiakysymykset, paluulogistiikka

Edeltävä osaaminen

04LII006 LogIstiikka ja kaupan asiakirjat 5 op

Toteutus ja arviointi

Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Etäopetus: Oppimistehtävä

Arviointi asteikolla 1 – 5 

Oppimateriaali

Reppu-materiaali

  • No labels