Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on tutustua matemaattisen analyysin peruskäsitteisiin ja oppia soveltamaan niitä virtapiireihin, signaalinkäsittelyyn ja
Sisältö
- funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
- integraalifunktio ja määrätty integraali
- derivaatan ja integraalin yleiset perusominaisuudet ja tavallisimpien funktioiden derivoimis- ja integroimiskaavat
- ääriarvot ja käännepisteet
- sovelluksia lineaariliikkeen, statiikan, lujuusopin, dynamiikan ja sähkötekniikan alalta
- numeerisia menetelmiä
Edeltävät opinnot
0701AG105 Algebra, geometria ja trigonometria tai vastaavat tiedot
Suoritustapa ja arviointi
Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
Arviointi asteikolla 1 - 5.
Opiskelumateriaali
Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka* 3 C*. 7. painos. Helsinki: WSOY.

 

  • No labels