Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee simuloinnin peruskäsitteistön ja simuloinnin mahdollisuudet prosessien kehittämisessä
- osaa layoutien ja yksinkertaisten komponenttien toteuttamisen 3D Create -ohjelmistolla
Sisältö
- simuloinnin perusteet
- Visual Componentsin 3D Create –ohjelmiston peruskäyttö
- komponenttien toteuttaminen
- Python-kielen hyödyntäminen simulointimallien luonnissa
Edeltävät opinnot
- 47OPR004 Ohjelmoinnin perusteet
Suoritustapa ja arviointi
- aktiivinen osallistuminen harjoituspainotteisiin luentoihin
- henkilökohtainen harjoitustyö
- opintojakso on englanninkielinen
Opiskelumateriaali
- opintojaksolla jaettavat opetusmonisteet
- ohjelmien käyttöoppaat  • No labels