Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa hyödyntää Adobe Flash -ohjelman graafisia ominaisuuksia
- osaa tuottaa kehittyneitä multimediaesityksiä ActionScript-ohjelmointikielen avulla
Sisäl
- Adobe Flash -ohjelman käyttö multimediaesitysten tuottamisessa
- ActionScript-ohjelmointikieleen tutustuminen
- ActionScript3-ohjelmointi
Suoritustapa ja arviointi
- lähiopetus
- ohjattu työskentely
- harjoitustyöt
Opiskelumateriaali
- ilmoitetaan opintojaksolla

  • No labels