Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTO-OPAS 2013-2014

MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

 

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike: Insinööri AMK

Laajuus: 240 op

 

Lahti on tunnettu ja perinteikäs tekniikan alan opiskelupaikka. Materiaalitekniikan koulutusohjelmassa Lahdessa opiskelija voi hankkia osaamista ja erikoistua johonkin kolmesta toimialasta: puutuoteteollisuus, muoviteollisuus tai tekstiili- ja vaatetusteollisuus. Lahden alueen monet yritykset tarjoavat hyvät mahdollisuudet käytännön harjoitteluun ja opintoihin sisältyvien projektitehtävien suorittamiseen.

Opinnot tarjoavat laaja-alaisen tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyvät suuntautumisen mukaisesti kaikki keskeiset materiaalityypit ja joiden jatkojalostukseen yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys. Hyvin varustetut automaatio- ja robotiikkalaboratoriot edustavat modernia osaamista. Kieli-, johtamistaito- ja yritystalousopinnot täydentävät osaamista kotimaisiin tai kansainvälisiin tehtäviin luoden hyvät mahdollisuudet toimia koulutusohjelman eri toimialoilla asiantuntija- ja johtotehtävissä.

 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Muovitekniikka

Muovit ovat nykyään osa jokapäiväistä elämää, sillä niitä tarvitaan käytännössä kaikissa yhteiskunnan kannalta elintärkeissä toiminnoissa. Muovit ovat materiaaliryhmänä vielä nuoria, mutta niiden tekninen kehitys on ollut nopeaa ja niinpä ne mahdollistavat entistä keveämmät, vähemmän materiaalia sisältävät ja yhä pitkäikäisemmät tuotteet. Muovit ja muoviteollisuus tarjoavat monia ratkaisuja esimerkiksi energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten materiaalien ja prosessien kehittämiseen. Jotta muovien tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää, tarvitaan alan osaajia.

 

Valmistuttuaan insinöörit toimivat muovituotteiden ja muottien suunnittelussa, muovituotteiden valmistuksessa sekä erilaisissa muoviteollisuutta ja muoveja tuotteissaan käyttävää teollisuutta palvelevissa asiantuntija-, osto- ja myyntitehtävissä. Osa valmistuneista voi perustaa oman yrityksen tai toimia opetus- ja koulutustehtävissä. Tärkeää on, että valmistuttuaan henkilö kykenee sopeutumaan työpaikkansa työympäristöön ja kehittyy mahdollisimman nopeasti tuottavaksi työyhteisön jäseneksi valitsemallaan erikoistumisalalla.

 

Puutekniikka

Puu uusiutuvana luonnonmateriaalina on kotimaiselle puutuoteteollisuudelle ja sen tulevaisuuden kehitykselle suuri mahdollisuus. Puutuoteteollisuus jalostaa kotimaista uusiutuvaa puuraaka-ainetta ympäristöystävällisesti korkealaatuisiksi tuotteiksi. Teollisuuden tuotantomenetelmät ovat nykyaikaisia ja niissä hyödynnetään tietotekniikan sovellutuksia ja automaatiota ottaen huomioon työntekijöiden viihtyvyys sekä teollisuuden ympäristövaikutukset.

Suomen puutuoteteollisuus on kansainvälisesti arvostettua ja kilpailukykyistä. Viennin ja kansainvälisten yhteyksien merkitys on puutuoteteollisuudelle erittäin tärkeää niin kuin on myös Lahden alueen merkitys koko suomen puunjalostusteollisuudelle, koska alueella on Suomen suurin ja monipuolinen puutuoteteollisuuden keskittymä. Puuinsinöörien koulutus aloitettiin Lahdessa jo yli 50 vuotta sitten. Lahti sopii puualan koulutukseen erityisen hyvin, koska koulutuksen ja puutuoteteollisuuden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia. Opiskelun eri vaiheissa opiskelijat tekevät yrityksissä monipuolisia projektitehtäviä.

Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy saha- ja puulevyteollisuus, huonekalu- ja puusepänteollisuus sekä puurakenneteollisuus. Opinnoissa keskitytään myös korkean teknologian osaamiseen ja kestävään kehitykseen. Koulutusta toteutetaan luentojen, harjoitustöiden sekä projektitöiden muodossa. Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä teollisuuden tai markkinoinnin tehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat kehitys- ja johtotehtävät sekä suunnittelu- ja markkinointitehtävät niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Puutekniikan insinööri voi hakeutua myös tehdassuunnittelutehtäviin tai työskennellä puutalo- ja puurakenneteollisuudessa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä.

Puu on tulevaisuuden materiaali ja ekologinen vaihtoehto. Puun käyttöä tullaan lisäämään kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, koska puutuotteiden valmistus ja käyttö rasittaa vain vähän ympäristöä ja hidastaa ilmaston muutosta. Paperiteollisuuden muuttaessa ulkomaille suomalaisen puun käyttöä ja käyttökohteita tulee lisätä, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden luomisen. Tähän tarpeeseen Suomi tarvitsee uutta insinööriosaamista.

 

 

Tekstiili- ja vaatetustekniikka

 

Tekstiili- ja vaatetusala on viime vuosikymmenien aikana muuttunut radikaalisti. Siitä on tullut hyvin monimuotoista ja monitieteistä. Tekstiilien ja vaatteiden valmistus alkaa kuidun valmistuksesta ja värjäyksestä ja päättyy valmiiseen vaatteeseen, sisustustekstiiliin tai tekniseen käyttötarkoitukseen soveltuvaan tuotteeseen kuten hygienia- ja sairaalatekstiiliin. Tekstiileihin ja vaatteisiin voidaan integroida erilaisia teknisiä laitteita sekä uusia mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia, joiden avulla niihin saadaan ns. älykkäitä toimintoja. Toisaalta tämän päivän vaatteelta vaaditaan myös ekologisuutta ja eettistä valmistusta.

 

Koulutusohjelmamme paneutuu vaatetusalan tietoteknisiin sovelluksiin ja niitä käytetään mm. suunnittelussa, kaava- ja valmistustekniikassa sekä tuotannonohjauksessa. Opiskelija perehtyy myös tekstiilimateriaaleihin ja niiden valmistukseen, ekologiaan ja testaukseen, tuotteen suunnitteluprosessiin, vaatetusfysiologiaan sekä vaatetusalan kansainväliseen toimintaan. Globaalitoiminta vaatetusalalla on arkipäivää. Materiaalien toimittajat ja tuotteen valmistajat, samoin kuin tuotteen ostajat ja loppukäyttäjät ovat usein ulkomaalaisia. Kansainvälistyvässä työelämässä tarvitaankin riittävää kielitaitoa, eri kulttuurien tuntemusta sekä logistiikan hallintaa.

 

Tekstiili- ja vaatetustekniikan insinöörillä on valmiudet toimia tekstiili- ja vaatetusteollisuuden johto-, kehitys-, tuotannonsuunnittelu- ja markkinointi- ja hankintatehtävissä sekä alan itsenäisenä yrittäjänä ja konsulttina. Toimintaympäristöinä voivat olla mm. kutomot, neulomot, värjäämöt, pesulat, vaatetus- ja turkisalan yritykset ja maahantuojat, teknisten tekstiilien valmistajat, tutkimusosastot, koulutuslaitokset sekä kauppa.

 

 

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

 

Suuntautumisvaihtoehdon valinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden 2. periodin jälkeen ennen tammikuussa alkavaa 3. periodia. Mikäli eri suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijamäärissä on hyvin suuria eroja, voidaan asettaa ehtoja valinnan toteutumiseen.


Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto

 

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 63 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Työelämävalmiudet 10 op

 

 

 

 

 

 0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op)

 

 

 

 

0750IC103 ICT-valmiudet (3 op)

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä (4 op) (sis. Informaatiolukutaito)

 

 

 

 

  •  Informaatiolukutaito (1 op)
     

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 x

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

x

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

x

 

 

 

 

Materiaalitekniikan perusteet 17 op

 

 

 

 

 

0750TP204 Tekninen piirustus (4 op)

 

 

 

 

0750MP204 Materiaaliopin perusteet (4 op)

 

 

 

 

0750tk204 Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus (4 op)

 

 

 

 

0750P1205 Projekti 1 (5 op)

 

 

 

 

Perusopinnot 1, 15 op

 

 

 

 

 

0701MP103 Matematiikan perusteet (3 op)

 

 

 

 

0701GT203 Geometria ja trigonometria (3 op)

 

 

 

 

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot (3 op)

 

 

 

 

0750ME303 Mekaniikka (3 op)

 

 

 

 

0701KE103 Kemia (3 op)

 

 

 

 

 Perusopinnot 2, 21 op      
0701VM203 Vektorit ja matriisit (3 op)    
0701D1103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (3 op)  x   
0701OK103 Orgaaninen kemia ja kemian laboraatiot (3 op)  x   
 0750LÄ103 Lämpöoppi (3 op)  x   
0750SA103 Sähköoppi ja aaltoliikeoppi (3 op)  x   
0750FL103 Fysiikan laboraatiot (3 op)  x   
01ENG Englannin kieli ja viestintä (3 op)  x   

AMMATTIOPINNOT 117 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muovitekniikan perusteet 12 op

 

 

 

 

 

0752MK403 Muoviteollisuudenkoneet (3 op)

 x

 

 

 

 

0752KV403 Konstruktiomateriaalit ja valmistustekniikka (3 op)

 x

 

 

 

 

0752MM404 Muovimateriaalit (4 op) x    

0752LT402 Liitostekniikka (2 op)

 x

 

 

 

 

Sunnittelutekniikka 16 op

 

 

 

 

 

0750LO103 Lujuusoppi 1 (3 op)

 

 x

 

 

 

0752LO203 Lujuusoppi 2 (3 op)

 

 x

 

 

 

0752ST604 Suunnittelutekniikka 3D-CAD (4 op)  x   
0752MS602 Muovituotteen suunnittelu (2 op)    

0752P2604 Projekti 2 (4 op)

 

 

 

 

Valmistustekniikka 13 op

 

 

 

 

 

0752KL703 Konetekniikan laboraatiot

 

 x

 

 

 

0752MT704 Muovien työstömenetelmät (4 op)

 

 x

 

 

 

0752MK703 Muovien kemia (3 op)

 

x

 

 

 

0752MU703 Muottitekniikka (3 op)

 

 x

 

 

 

Yrittäjyys ja markkinointi 18 op

 

 

 

 

 

0750MP803 Markkinoinnin peruskurssi (3 op)

 

 

 x

 

 

0750YO804 Yrittäjyysopinnot (4 op)

 

 

 x

 

 

0750LT803 Logistiikka ja tuotannonohjaus (3 op)   x  
0750YT802 Yritystalous (2 op)   x  
0750JO803 Johtaminen (3 op)   x  
0701T1103 Tilastomatematiikka 1 (3 op)   x  
 Testaus ja kunnossapito 23 op      
 0752ML904 Muovitekniikan laboraatiot (4 op)   x  
0752EK904 Energia- ja kunnossapitotekniikka (4 op)   x  
0752MK903 Muovikomposiitit (3 op)   x  
 0750TA1904 Teollisuusautomaatio 1 (4 op)   x  
 0752ME103 Muovitekniikan englanti (3 op)   x  
0752P3905 Projekti 3 (5 op)   x  

 VAIHTOEHTOISESTI JOKO SUUNNITTELU JA TUOTEKEHITYS 10 OP

TAI AUTOMAATIOTEKNIIKKA 10 OP

     

Suunnittelu ja tuotekehitys 10 op

     
0752MC104 Muovituotten CAE (4 op)    x 
0752LO303 Lujuusoppi 3 (3 op)    x 
0752RL103 Muovien rakene- ja lujuusoppi (3 op)    x 
Automaatiotekniikka 10 op     
0750SA113 Sähkö- ja automaatiotekniikka (3 op)    x 
0750TA2114 Teollisuusautomaatio 2 ( 4 op)    x 
0752AL113 Auomaation laboraatiot (3 op)    x 
 Laatu ja kestävä kehitys 10 op      
 Vaihtoehtoisesti yksi seuraavista (3 op)    x 
     
     
     
0752LT124 Laatutekniikka (4 op)    x 
0752MV122 Muovituotteen viimeistely ja ympäristöasiat (3 op)    x 
SYVENTÄVÄT OPINNOT 15 OP     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op)

 x

 

 

 

 

07VVSUPE03 Suomen kielen perusteet (3 op)

 x

 

 

 

 

01VVRUOVA Ruotsin kielen valmentavat opinnot (3 op)

 x

 

 

 

 

01VVENGVA Englannin kielen valmentavat opinnot (3 op)

 

 x

 

 

 

0760SP003 Spoken English (3 op)

 x

 

 

 

 

0760SP903 Saksan kielen alkeet (3 op) x x   

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

0703HA013 - 0703HA413 (15 op)

 x

 x

 x

 x

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

0703HA513 - 0703HA913 (15 op)

 

 x

 x

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

0722ON015 Opinnäytetyö (15 op)

 

 

 x

x

 

 ops1314-tl-materiaalitekniikka-muovitekniikka.pdf 06.05.2013

  • No labels