Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701D2203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2, 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • derivoida ja integroida alkeisfunktioita, tarvittaessa menetelminä sijoitus, osittaisintegrointi ja osamurtoihin jako,
  • määrittää alkeisfunktioiden paikallisia ja globaaleja ääriarvoja,
  • soveltaa derivaatan ja integraalin käsitteitä lineaariliikkeeseen,
  • laskea pinta-aloja, tilavuuksia ja momentteja integraalia käyttäen,
  • ratkaista 1. kertaluvun lineaarisia differentiaaliyhtälöitä,
  • muodostaa usean muuttujan funktion osittaisderivaatan ja käyttää sitä yksinkertaisessa tapauksessa paikallisen ääriarvon määrittämiseen.

Sisältö

Alkeisfunktioiden derivointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, integrointi sijoituksen avulla, osittaisintegrointi, ääriarvot, 1. kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö, usean muuttujan funktio, osittaisderivaatta, sovelluksia fysiikkaan.

Edeltävät opinnot

0701MP103 Matematiikan perusteet tai vastaavat tiedot, 0701GT203 Geometria ja trigonometria, 0701D1103 Differentiaali- ja integraalilaskenta I.

Suoritustapa ja arviointi

  • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 C. 7. painos. Helsinki: WSOY

  • No labels