Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701DS103 Dynaaminen simulointi 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista teknisiä ongelmia matemaattisten mallien ja simulointiohjelman avulla.

Sisältö

  • simulointiohjelmiston käyttö
  • matemaattiset mallit

Edeltävät opinnot

0701MP103 matematiikan perusteet tai hyväksytty matematiikan näyttökoe

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etäopiskelu, tentti.

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

  • No labels