Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701OK103 Orgaaninen kemia ja kemian laboraatiot 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee orgaanisen kemian peruskäsitteet ja reaktiotyypit niin, että pystyy soveltamaan niitä omaan ammattialaansa Opiskelija osaa huomioida kemiallisen työturvallisuuden sekä osaa suorittaa yksinkertaisia laboratorioanalyysejä.

Sisältö

  • orgaanisen kemian systemaattinen nimistö
  • funktionaaliset ryhmät
  • orgaaniset reaktiotyypit
  • kemiallinen työturvallisuus
  • laboratorioharjoitukset

Edeltävät opinnot

0701KE103 Kemia

Suoritustapa ja arviointi

  • Luennot, harjoitukset, etätehtävät, laboratoriotyöt+työselostukset ja tentti
  • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

  • Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä & Pohjakallio, TEKNIIKAN KEMIA,  10., uudistettu painos, Edita Prima Oy, Helsinki 2008
  • Luentomuistiinpanot
  • No labels