Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750MP204 Materiaaliopin perusteet 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää eri materiaalien ominaisuuksia ja tuntee niiden käyttökohteita. Opiskelija osaa tehdä materiaalinvalintoja erilaisiin käyttösovelluksiin ja hyödyntää tietoa tuotesuunnittelussa. Helpottaa opiskelija suuntautumisvaihtoehdon valinnassa.

Sisältö

 • puu uusiutuvana materiaalina
 • puun ominaisuudet ja käyttökohteet
 • muovien ominaisuudet ja valintaperusteet
 • muovien käyttösovelluksia
 • tekstiilikuitujen rakenteet ja ominaisuudet
 • kuitujen kehitys ja tulevaisuuden kuidut
 • teräksen ja valuraudan  perusominaisuudet
 • metallimateriaalien valintaprosessi
 • komposiitit ja niiden käyttösovellukset
 • nanoteknologian sovelluksia

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, etätehtävät ja kirjallinen tentti.
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot ja muu opintojakson yhteydessä annettava kirjallinen aineisto

 • No labels