Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750TP204 Tekninen piirustus 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee teknisen piirtämisen perusteet. Hän osaa lukea teknisiä piirustuksia ja omaa valmiudet teollisuudessa tarvittavien piirustusten laadintaan ja muokkaamiseen CAD -ohjelmistolla.

Sisältö

  • piirustustyypit ja standardit
  • teknisen piirustuksen perustiedot
  • tasokuvien ja piirustusten laadinta ja tulostus

Suoritustapa ja arviointi

  • Luennot, harjoitukset, tehtävät, tentti
  • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

  • Pere Aimo: Teknisen piirustuksen perusteet; oppi- ja harjoituskirja ammattiopetukseen 6. painos tai uudempi. Helsinki: Kirpes Oy
  • CAD-ohjelmiston käyttöohjeet.
  • No labels