Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0752AL113 Automaation laboraatiot 3 op

Osaamistavoitteet

Ohjaustekniikan osalta saavutetaan perusosaaminen ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmoinnissa.

Lisäksi tutustutaan konenäköjärjestelmiin, tunnistetekniikoihin kuten RFID -tekniikkaan sekä käyttöliittymien tekoon ja pintapuolisesti INTouch-valvomo-ohjelmiston käyttöön. Tavoitteena tässä osioissa on saada myös valmius soveltaa kyseisiä tekniikoita ohjatuissa käytännön laboratorioharjoituksissa, joissa tehdään yksinkertaisia käyttöliittymiä sekä sovelletaan tunnistetekniikoita (Teollisuusautomaation laboraatiot). Lisäksi opintojakson suorittanut tuntee eri robottirakenteet ja niiden käyttömahdollisuudet sekä robotisoinnin perusteet ja tarraimet. Opintojaksossa perehdytään myös robotin ohjelmointiin käytännössä sekä off-line -ohjelmointiin virtuaalirobotilla. Opiskelija saavuttaa perusosaamisen robottisolujen käytännön
toteuttamisessa ja robottien ohjelmoinnissa. Lisäksi opintojakson suorittanut tuntee 3D offline-ohjelmoinnin käytön ja niiden käyttömahdollisuudet.


Opiskelija oppii siis automaatiojärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen eri menetelmillä. Opiskelija saavuttaa riittävän osaamistason suunnittelun ja toteutuksen osalta, jotta hän olisi myös käytännön työelämässä kykenevä toteuttamaan niitä. Ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmoinnissa opiskelija saavuttaa myös perustason, jolloin hän on kykenevä ohjelmoimaan yksinkertaisia ohjaustehtäviä sekä osaa ja tietää perusteet laitteiden liittämiseksi eri väylätekniikoilla tietokoneeseen ja siellä toimivaan sovellusohjelmaan.

AHOTT: vastaava kurssisuoritus jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa

Sisältö

  • ohjausjärjestelmät ja ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointi
  • käyttöliittymät ja valvomot
  • konenäköjärjestelmät
  • tunnistetekniikat
  • robotiikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, verkkotehtävät ja laboratorioharjoitukset

Arvosana muodostuu seuraavasti:
T  tarkoittaa tenttiarvosanaa [0-5]
S   tarkoittaa arvosanaa laboratorioselostuksista  [ 0 , 1 ,3 , 5 ]
O  tarkoittaa henkilökohtaista osaamista laboratoriotöissä [ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ]
P  tarkoittaa läsnäolosta annettua lisäpistearvosanaa [ 0, 1, 3, 5 ]

Kokonaisarvosanan muodostuminen: min{1, T, S, O, P} * round (0.5*T + 0.3 *O + 0.1*S + 0.1 P )

Opiskelumateriaali

  • No labels