Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0752LT124 Laatutekniikka 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää teollisen koesuunnittelun merkityksen ja perusperiaatteet
 • osaa käyttää SPC-työkaluja ongelmien ratkaisuissa
 • osaa käyttää Taguchi-koesuunnittelua prosessien ja tuotteiden optimoinnissa
 • oppii SixSigma –ajattelun periaatteet

Sisältö

Opiskelija perehtyy teollisen koesuunnittelun (Taguchi) käyttöön prosessien hajonnan ja suoritusarvojen optimoinnissa, SPC:n soveltamiseen muovituotteiden valmistusprosesseissa ja oppii tuntemaan muovituoteyrityksen laatujärjestelmän tavoitteet, toiminnan ja rakenteen sekä six sigma perusteet.

 • laadun ja laatukustannusten osatekijät muovituotteita valmistavassa teollisuudessa
 • tarkastus- ja mittaustoimintojen yleiset perusteet
 • teollisen koesuunnittelun perusteet ja sen soveltaminen
 • tarkastusten laajuus ja näytteenotto
 • tilastollisen laadunohjauksen käyttö muovituotannossa
 • esimerkkejä laadunvalvonnan kokeista, tarkastuksista ja mittauksista
 • SixSigma –ajattelun periaatteet ja esimerkkejä

Edeltävät opinnot

0752MT704 Muovien työstömenetelmät

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot ja harjoitukset, etäopiskelu, tentit
 • Arvostelu asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

 • Kume, H. 1998. Laadun parantamisen tilastolliset menetelmät. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. Vammala
 • Karjalainen, E., Tuotteen ja prosessin optimointi koesuunnittelulla, Taguchi-menetelmä. Metalliteollisuuden Keskusliitto , Tekninen tiedotus 25/89. Tampere
 • Luennot ja muu jaettava materiaali
 • No labels