Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0752MC104 Muovituotteen CAE 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu uusimpiin tietokoneavusteisiin muovituotteen suunnittelu- ja laskentatekniikoihin. Hän osaa valita ruiskuvalutuotteelle materiaalin ja määritellä portin paikan. Hän osaa optimoida jäähdytystä ja ennustaa ruiskuvalutuotteen vääristymiä. Opiskelija osaa siirtää tuotesuunnittelun 3D-geometrian CAM-ohjelmaan ja tehdä työstöradat.

Sisältö

  • materiaalin valintaohjelmat
  • tietokoneavusteisen 3D-mallintamisen kytkeminen muovien analysointiin
  • ruiskuvalun simulointi (Moldflow)
  • CAM (MasterCAM)
  • alan tietopankit.

Edeltävät opinnot

0752MM404 Muovimateriaalit 4 op, 0752MU703 Muottitekniikka 3 op, 0752MS602 Muovituotteen suunnittelu 2 op.

Suoritustapa ja arviointi

  • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja tentin perusteella.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Ohjelmien ohjeet.

  • No labels