Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0752ST604 Suunnittelutekniikka 3D-CAD

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen piirtämisen, tuotesuunnittelun ja 3D -mallintamisen perusperiaatteet SolidWorks-ohjelmalla. Opiskelija osaa ottaa huomioon valmistuksen ja kokoonpanon asettamat vaatimukset tuotesuunnittelussa. Hän ymmärtää teknisen piirustuksen merkityksen ja oppii lukemaan sekä piirtämään osien työpiirustuksia. Opiskelija osaa laatia osaluetteloita ja visualisoida kokoonpanokuvia.

Sisältö

  • 3D -tilavuusmallinnus (SolidWorks) ja parametrinen suunnittelu
  • rakennesuunnittelun perusteita
  • kokoonpanot ja työpiirustukset
  • tietojen siirto eri järjestelmien välillä ja tiedon esitystapa

Edeltävät opinnot

0721TP204 Tekninen piirustus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

  • Harjoitukset, etätehtävät, tentti.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Harjoitusmateriaali sekä ohjelman tutortehtävät ja help.

  • No labels