Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimus- ja kehitysprojektit, yritysyhteistyö 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee projektityöskentelyn periaatteet
  • pystyy toimimaan tuotekehitystehtävissä
  • tuntee oman ammattialansa työelämän pelisääntöjä.

Sisältö

Oppilaitoksen T&K-toiminnan projekteihin osallistuminen.

Suoritustapa ja arviointi

Vastuullinen ja aktiivinen työpajatyöskentely ja siihen liittyvät mahdolliset omatoimiset tehtävänannot.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

  • No labels