Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 04LIY801/3 JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy yrityksen kannattavuusajatteluun
  • osaa hyödyntää katetuottolaskentaa markkinointi- ja palveluyrityksissä
  • oppii käyttämään hyväksi yrityksen talouden ohjaukseen liittyviä tunnuslukuja
  • ymmärtää budjetointiprosessin vaiheet
  • oppii laatimaan tavoite- ja tarkkailulaskelmia

Sisältö

Kustannuskäsitteet ja kustannuslaskennan vaiheet, katetuottolaskenta, markkinointi- ja palveluyrityksen kannattavuuden seuranta, talouden tunnusluvut, budjetointi

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. 
2. Etäopetus: Itsenäinen oppimistehtävä
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö, E. & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY, Porvoo. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels