Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/4 ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää asiakaslähtöisen ajattelutavan merkityksen liiketoiminnassa
  • hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja tehtävät yrityksessä
  • osaa soveltaa markkinointia asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet.

Markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö.

Kuluttajan käyttäytyminen ja ostopäätöksen teko.

Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yritysportfolio ja tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Bergström, S. & Leppänen, A. 2003. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Helsinki. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels