Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asiakasosaaminen 10 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen merkityksen yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
  • osaa suunnitella tulokselliseen asiakkuuksien hallintaan liittyviä toimenpiteitä
  • osaa varmistaa hyvän palvelukokemuksen ja hallitsee asiakkaan  kohtaamisen tilanteet palveluprosessissa
  • osaa toimia hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti vaativissa asiakastilanteissa.
  • No labels