Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA803/1 FINANSSIMATEMATIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee korko- ja koronkorkolaskennan
  • hallitsee säännönmukaisesti toistuvien talletusten ja maksujen teorian ja käytännön sovellutukset
  • oppii analysoimaan ja ratkaisemaan liiketaloudellisia ongelmia lineaarista optimointia hyväksikäyttäen.

Sisältö

Rahoituksen talousmatematiikka ja lineaarinen optimointi

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus 4 op. Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

P. Saaranen , E. Kolttola, Jarmo Pösö. 2010. Liike-elämän matematiikka Oy Edita Ab (Tai vanhempi painos).
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels