Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA803/2 JOHDON LASKENTATOIMI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella ja hyväksikäyttää eri hinnoittelu- ja budjetointimenetelmiä kannattavan toiminnan saavuttamiseksi
  • osaa laatia yrityksen toimintaa kuvaavia raportteja yrityksen johdon päätöksenteon tueksi
  • hallitsee valmistusyrityksen kalkyylit, kustannusten kohdistamisen ja suoritelaskennan
  • pystyy analysoimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen menestymiseksi.

Sisältö

Valmistusyrityksen laskentatoimi, kalkyylit, kustannuslajit, kustannuspaikat ja suoritelaskenta. Kannattavuuslaskenta,  hinnoittelu, yrityksen toiminnan suunnittelu ja  budjetointi. Erilaisten laskentamallien rakentaminen taulukkolaskentaa hyväksikäyttäen. Havainnollisten  taloushallinnon  raporttien laatiminen, joilla tuotetaan informaatiota yrityksen johdolle.

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö, E & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY.  Neilimo, K & Uusi-Rauva, E. 2005. Johdon laskentatoimi. Oy Edita Ab.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels