Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/5 LOGISTIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee logistiikan terminologian
  • ymmärtää arvoketjun muodostumisen ja logistiikan mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen
  • tuntee ostoprosessin , varastoinnin sekä tuotannon perusteet
  • saa valmiuksia käyttää toiminnan kehittämisen ja valvonnan menetelmiä
  • ymmärtää toimitusehtolausekkeet toimitusta ohjaavana kauppasopimuksen osana.

Sisältö

Logistiikkakäsite, ostotoiminta, toimitusehtolausekkeet, varastointi, tuotannon perusteet, menetelmiä: varaston kiertonopeus, toimituserän koon määritys, ABC-analyysi jne.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, vierailija/vierailu, yritysportfolio, kirjallinen tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels