Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA804/2 PROJEKTINHALLINNAN TAITO 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää projektien ja hankkeiden implementointiin liittyvät haasteet
  • tuntee projektirahoituksen vaihtoehtoja
  • tuntee EU –hanketoiminnan erityispiirteet
  • käsittää projektiliiketoiminnan periaatteet.

Sisältö

Projektitoiminnan haasteet, projektirahoitus, EU –hankkeet, projektiliiketoiminta.

Suoritustapa ja arviointi

Case –työskentely, kontaktiopetus, virtuaaliluennot, oppimistehtävät ja harjoitustyö.

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

1. Risto Pelin, Projektihallinnan käsikirja

2. Scott Berkun, Projektinhallinnan taito

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels