Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA817/2 TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää toiminto- ja standardilaskennan periaatteet
  • hallitsee erilaiset vaihtoehtolaskentamenetelmät ja pystyy analysoimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia
  • ymmärtää yrityksen kriittisten menestystekijöiden merkityksen taloudelliselta kannalta
  • ymmärtää strategisen suunnittelun ja tuloskortin merkityksen
  • hallitsee yrityksen tavallisimmat taloushallinnon  informaatiojärjestelmät ja raportointitavat.

Sisältö

Toiminto- ja standardilaskennan periaatteet, vaihtoehto-, tavoite- ja tarkkailulaskelmat, strateginen suunnittelu ja tuloskortti, laskentatoimi yrityksen informaatiojärjestelmänä

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö, E & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY.  Neilimo, K & Uusi-Rauva, E. 2005. Johdon laskentatoimi. Oy Edita Ab.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels