Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII603/2 TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee talouselämässä tarvittavat keskeiset talousmatematiikan laskentamenetelmät

  • tuntee niiden käyttöarvon erityisesti rahaan liittyvissä käytännön tilanteissa.

Sisältö

Prosenttilaskennan soveltaminen verotusta, hinnoittelua ja rahan kotimaista ja ulkomaista arvoa käsittelevissä tehtävissä,  indeksien merkitys talouselämää analysoitaessa, korko- ja koronkorkolaskenta selvitettäessä pääoman hintaa, tuottoa ja kannattavuutta, säännönmukaisesti toistuvien talletusten ja maksujen hallinta, rahoitusmuodot.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja laskuharjoituksissa, yksilö- ja ryhmätehtävät, portfolio ja tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Saaranen, P., Kolttola, E., Pösö J. 2003. Liike-elämän matematiikka. Edita Prima Oy, Helsinki Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels