Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04 LIA817/1 TIETOTEKNIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia selkeitä ja havainnollisia raportteja ja laskentamalleja talouden suunnitteluun ja seurantaan.

Sisältö

Taulukkolaskennan  tehokas käyttö, tiedon haku, yhdistely ja raportointi tietokantajärjestelmässä, yrityksen muiden informaatiojärjestelmien tuottaman tiedon jalostaminen

Edeltävät opinnot

04LII602/3 Talouden ohjaus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät ja niitä edeltävät tietoiskut, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels