Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TUT601 TUTKIMUSPROSESSI 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee tieteellisen tutkimuksen periaatteet, lähestymistavat ja tavallisimmat yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät
  • tuntee tutkimustyön vaiheet
  • oppii arvioimaan menetelmien soveltuvuutta
  • oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta

Sisältö

Yleiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät, tutkimusongelman ymmärtäminen ja eri menetelmien soveltuvuus tutkimustarpeisiin, tiedon luotettavuus ja yleistettävyys, tutkimussuunnitelman laatiminen ja pienimuotoisen tutkimuksen toteuttaminen.

Edeltävät opinnot

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, tutkimuksen suorittaminen ja esittäminen ja/tai tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina:  Heikkilä Tarja. 2005. 5-6. painos  Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki

.

04TUT601/2 TILASTOLLISET ANALYYSIT 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • omaksuu kvantitatiivisen lähestymistavan tilastollisena tutkimusmenetelmänä
  • pystyy suorittamaan tavallisimmat tilastolliset analyysit
  • oppii asiantuntevaksi tilastojen tuottajaksi,käsittelijäksi ja hyödyntäjäksi

Sisältö

Yleiset kvantitatiiviset menetelmät, tutkimusaineiston kerääminen ja tilanteeseen sopivan analyysimenetelmän valinta.Tulosten raportointi.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina:  Heikkilä Tarja. 2005. 5-6. painos  Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki.

Huom. Tutkimusprosessin jatkon 5 op suoritus on vaihtoehtoinen.

  • No labels