Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA812 YRITYSJURIDIIKKA 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää yritystoiminnan kannalta keskeisen  normiston tavoitteet ja merkityksen
  • hallitsee oikeudellisten lähteiden käytön
  • osaa hyödyntää erilaisia oikeudellisia lähteitä työssään.
  • No labels