Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA810/1 YRITYSRAHOITUS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tietää pääoman sitoutumismuodot
  • perehtyy rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin
  • osaa ratkaista yrityksen rahoitusongelmia ottaen huomioon rahoituksen kustannukset
  • perehtyy yrityksen kassanhallintaan ja maksuliikenteen hoitamiseen
  • tietää rahoitusriskit ja oppii hallitsemaan niitä erilaisilla suojautumiskeinoilla.

Sisältö

Pääoman sitoutuminen investointeihin ja käyttöpääomaksi, rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumentit, rahoitussuunnittelu, rahoituksen kustannukset ja yrityksen rahoitusrakenne, kassanhallinta, maksuliikenne, rahoitusriskit ja niiden hallinta, johdannaiset

Edeltävät opinnot

04LII602/3Talouden ohjaus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, pankkivierailuun osallistuminen,  oppimistehtävät, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Leppiniemi, Jarmo: Rahoitus, WSOY 2009. Internet-lähteet.

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels