Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/3 JULKISET HANKINNAT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
  • tuntee hankintasäännösten sisällön pääpiirteittäin sekä hankintaprosessin päävaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kynnysarvon ylittäviä julkisia hankintoja
  • osaa ottaa huomioon säännöstön vaatimukset myös tarjouskilpailuihin osallistuessaan.

Sisältö

Julkisia hankintoja koskevat normit ja sääntelyn tavoitteet. Kilpailutuksen toteuttaminen ja kilpailutukseen osallistuminen.  Pienhankintojen suorittaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Tehtävien painoarvo 30 %.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels