Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG902/1  LOGISTIIKKASTRATEGIA  5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää logistiikan yrityksen toimintastrategiaan keskeisesti kuuluvana tekijänä
  • ymmärtää strategisen suunnittelun merkityksen ja sisällön liiketoimintasuunnittelussa
  • tuntee ja osaa hyödyntää strategisen suunnittelun analyysi- ja apumenetelmiä
  • osaa laatia yritykselle logistiikkastrategian
  • tuntee toimintaketjun ohjauksen analyysimenetelmiä.

Sisältö

Visio, toiminta-ajatus ja strategia käsitteinä, strategisen suunnittelun prosessi, strategisen suunnittelun apuvälineet ja menetelmät, logistiikkastrategian käsite ja sisältö, toimintaketjun analysointimalleja (SCOR, SCM -tuloskortti jne.), toimiva työyhteisö.

Suoritustapa ja arviointi

Tentti ja oppimistehtävät. Oppimistehtävässä opiskelijat laativat tai todentavat kirjallisesti logistiikkastrategian jollekin toimivalle yritykselle. Arviointi molemmille osioille 0-5, molemmat osiot suoritettava hyväksyttävästi.

Opiskelumateriaali


Rope, T. 2003. Johdon markkinointiratkaisut – Strateginen markkinointi. WSOY.

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels