Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/1  OSTOTOIMINTA 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää ostotoiminnan keinona luoda ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä
  • saa valmiuksia yrityksen ostotoiminnan kehittämiseen.

Sisältö

Hankintatoimen tavoitteet ja merkitys, hankinnan analyysit, strategiset näkökulmat hankintaaan

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähioipetukseen, verkko-oppimistehtävät tai kirjatentti

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

PP-slidet, muu luentomateriaali, Ritvanen, Koivisto: Logistiikka  pk-yrityksissä Hankinta kilpailutekijänä, 2007, s.104-186, Iloranta, K., Pajunen-Muhonen, H.: Hankintojen johtaminen: Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Hki, Tietosanoma

  • No labels