Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ostotoiminta ja juridiikka 10 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kynnysarvon ylittäviä julkisia hankintoja
  • osaa ottaa huomioon säännöstön vaatimukset myös tarjouskilpailuihin osallistuessaan
  • ymmärtää julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
  • tuntee hankintasäännösten sisällön pääpiirteittäin sekä hankintaprosessin päävaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 
  • ymmärtää, miksi kansainvälistä sopimus-/kauppaoikeutta on
  • saa valmiudet löytää sekä soveltaa kansainvälisen sopimus-/kauppaoikeuden säännöstöjä
  • pystyy vertailemaan kansallisen ja kansainvälisen sopimus- ja kauppaoikeuden keskeisiä sisältöjä ja huomioimaan erot ja yhtäläisyydet käytännön tasolla
  • ymmärtää ostotoiminnan keinona luoda ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä
  • saa valmiuksia yrityksen ostotoiminnan kehittämiseen

 

  • No labels